Положення про порядок і організацію особистого прийому громадян та порядок розгляду звернень громадян в Конституційному Суді України

Версія для друку

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок і організацію особистого

прийому громадян та порядок розгляду звернень громадян в Конституційному Суді України

 

1. Загальні положення

 

  • Це Положення розроблено з метою виконання статті 40 Конституції України, законів України „Про звернення громадян“, „Про Конституційний Суд України“ (далі – Закон), Указу Президента України „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування“ від 7 лютого 2008 року № 109, Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348, Регламенту Конституційного Суду України і регулює порядок особистого прийому громадян та розгляду звернень громадян в Конституційному Суді України.

 

2. Порядок особистого прийому громадян

 

2.1. Особистий прийом громадян у Конституційному Суді України здійснюється працівниками Приймальної громадян (далі – приймальня), у разі необхідності – й іншими працівниками відділу опрацювання конституційних звернень Управління правової експертизи Секретаріату Конституційного Суду України кожного робочого дня з понеділка по четвер з 10-00 до 17-00 та кожну п'ятницю з 10-00 до 15-45 годин у приміщенні, пристосованому для організації особистого прийому громадян. У ці ж години громадянам надаються роз'яснення і в телефонному режимі.

  • Особистий прийом громадян та надання громадянам консультацій в телефонному режимі починається з пропозиції громадянину назвати своє прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання та викласти суть питання, з яким він звертається. У разі попередніх звернень до Конституційного Суду України перед початком бесіди визначаються наявність у Відділі документального забезпечення Секретаріату Конституційного Суду України матеріалів. У разі необхідності за рішенням працівника, що проводить прийом, ці матеріали можуть бути передані до Приймальної  для більш якісної і повної консультації. Інформація фіксується в журналі обліку особистого прийому громадян.

2.3. Якщо відвідувач прийшов на прийом з представником, працівник Приймальної, який проводить прийом, зобов'язаний перевірити документи на представництво інтересів відвідувача. Відсутність документів на підтвердження повноважень представника може бути підставою для відмови в прийомі представника на підставі статті 5 Закону України „Про звернення громадян“. У разі особливої необхідності (хвороба, інвалідність тощо) на прийомі можуть бути присутні близькі родичі або супроводжуючі особи. Присутність сторонніх осіб під час особистого прийому не допускається.

  • Консультації надаються з наступних питань:
  • повноваження Конституційного Суду України;
  • питання, з якими до Конституційного Суду України можуть звертатися суб'єкти права на конституційне звернення;
  • вимоги до конституційних звернень;
  • правовий аналіз наданих відвідувачем звернень, роз'яснення недоліків та помилок при їх виявленні та рекомендації щодо усунення цих помилок або недоліків.

З юридичних питань, не пов'язаних з діяльністю Конституційного Суду України та конституційним судочинством, консультації не надаються.

2.5. У разі необхідності і при технічній можливості відвідувачу можуть бути надані копії рішень Конституційного Суду України, роздруковані з офіційного веб-сайту (www.ccu.gov.ua) Конституційного Суду України.

2.6. У разі виявлення недоліків в оформленні конституційного звернення при його відповідності основним вимогам Закону в цілому працівниками Приймальної може бути надана відвідувачу допомога в їх усуненні.

2.7. Прийняті на протязі робочого дня письмові конституційні звернення, звернення, листи, скарги передаються після 17-00 години для реєстрації до Відділу документального забезпечення, після чого в установленому порядку надходять  до відділу опрацювання конституційних звернень для подальшого опрацювання. Інформація про дату реєстрації та реєстраційний індекс цих звернень вноситься до журналу обліку особистого прийому громадян.

2.8. У разі, якщо відвідувачу надані усні роз'яснення без подачі останнім письмового звернення, про це робиться відповідний запис в журналі обліку особистого прийому громадян.

2.9. Кожну останню середу місяця в Конституційному Суді України з 14-00 до 17-00 здійснюється прийом керівниками Секретаріату (керівник Секретаріату, перший заступник керівника Секретаріату, заступник керівника Секретаріату – керівник Управління правової експертизи, заступник керівника Управління правової експертизи) відповідно до графіку, затвердженому керівником Секретаріату. Під час здійснення прийому громадян керівниками Секретаріату Конституційного Суду України завідувач Приймальної надає їм допомогу у його здійсненні. Прийом керівниками Секретаріату Конституційного Суду України останньої середи кожного місяця здійснюється за попереднім записом, який триває з 1 числа поточного місяця і закінчується напередодні дати прийому. Запис на прийом до керівників Секретаріату здійснюється з метою належної підготовки такого прийому керівників (у разі звернень громадян в минулому необхідно взяти у Відділі документального забезпечення попередню переписку з автором, проаналізувати надіслані повідомлення та сформулювати можливі варіанти вирішення питання).

2.10. Раз на місяць станом на останній день місяця завідувач Приймальної здійснює аналіз та узагальнення порушених громадянами під час особистого прийому питань та подає інформацію завідувачу відділом.

2.11. Раз у квартал така інформація доповідається керівнику Управління правової експертизи.

2.12. При поданні звіту про діяльність  відділу та Управління правової експертизи за будь-який період інформація щодо прийому громадян обов'язково зазначається окремим пунктом такого звіту. Заступник керівника Секретаріату – керівник Управління правової експертизи не рідше, ніж один раз на півріччя, інформує про роботу з прийому громадян керівника Секретаріату, заступника Голови Конституційного Суду України та у разі необхідності – Голову Конституційного Суду України.

2.13. Відвідувач має право отримати кваліфіковану консультацію з питань, визначених пунктом 2.4. цього Положення.

2.14. Відвідувач зобов'язаний дотримуватися пропускного режиму в Конституційному Суді України та громадського порядку під час прийому.

2.15. Працівники Приймальної зобов'язані надати кваліфіковану консультацію з питань, визначених пунктом 2.4. цього Положення. З інших питань працівники Приймальної  мають право відмовити у прийомі.

2.16. У разі складності питання працівник, що веде прийом, звертається за допомогою до завідувача Приймальної громадян, а у разі його відсутності до завідувача або заступника завідувача відділу опрацювання конституційних звернень.

2.17. Інформація про прийом громадян в Конституційному Суді України з відповідними пропозиціями включається до звітних документів Секретаріату Конституційного Суду України за відповідний період.

 

  • Порядок розгляду звернень громадян

 

3.1. Звернення громадян (заяви, скарги, листи, інформації, пропозиції тощо), які не пов'язані з питаннями конституційного провадження, але стосуються діяльності Конституційного Суду України і вирішення яких віднесено до його повноважень, розглядаються працівниками Приймальної у порядку та строки, визначені Законом України  „Про звернення громадян“.

3.2. Звернення громадян (заяви, скарги, листи, інформації, пропозиції тощо), які не стосуються діяльності Конституційного Суду України і вирішення яких не віднесено до його повноважень, пересилаються за належністю до відповідних державних органів, установ чи посадових осіб, про що повідомляється письмово автор звернення. Якщо звернення не містить необхідних даних для надання змістовної обґрунтованої відповіді по суті, воно повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями.

3.3. Звернення громадян реєструються у день їх надходження Відділом документального забезпечення відповідно до вимог Інструкції з діловодства в Конституційному Суді України.

3.4. Звернення, передбачені пунктами 3.1. та 3.2. цього Положення, передаються Відділом документального забезпечення до відділу опрацювання конституційних звернень Управління правової експертизи не пізніше наступного робочого дня після їх реєстрації. Завідувач відділу опрацювання конституційних звернень після реєстрації цих звернень у відділі передає їх для опрацювання у Приймальню. У разі необхідності до опрацювання звернень залучаються інші працівники відділу опрацювання конституційних звернень за рішенням завідувача відділу. Працівники Приймальної у разі необхідності залучаються до опрацювання конституційних звернень та інших документів, що знаходяться на розгляді у відділі опрацювання конституційних звернень.

3.5. Звернення, передбачені пунктами 3.1. та 3.2. цього Положення, надіслані безпосередньо Голові Конституційного Суду України або пов'язані з питаннями діяльності Конституційного Суду України, суддів, Секретаріату або його працівників, доповідаються керівнику Секретаріату, а в окремих випадках – Голові Конституційного Суду України або його заступнику відповідно до розподілу обов'язків.

3.6. За відповідними дорученнями працівники Приймальної спільно з працівниками інших підрозділів Секретаріату опрацьовують ці звернення та готують проекти відповідей на них.

3.7. За загальним правилом відповіді на звернення, розглянуті в порядку, передбаченими пунктами 3.1. та 3.2. цього Положення, надсилаються за підписом завідувача Приймальної. У разі відсутності завідувача Приймальної відповіді на такі звернення та відповіді на звернення, в яких оскаржуються відповіді на попередні звернення, надсилаються за підписом завідувача відділу опрацювання конституційних звернень.

3.8. Відповіді на звернення, розглянуті в порядку пункту 3.5. цього Положення, надсилаються за підписом заступника керівника Секретаріату – керівника Управління правової експертизи (заступника керівника Управління) або керівника Секретаріату.

3.9. Голова Конституційного Суду України або його заступник можуть прийняти рішення про підготовку відповіді на звернення за їх дорученням або за їх підписами (за виключенням звернень, відповіді на які вони підписують згідно вимог Закону України „Про звернення громадян“).

3.10. Раз на місяць станом на останній день місяця завідувач Приймальної здійснює аналіз та узагальнення звернень  громадян та подає інформацію завідувачу відділом.

3.11. Раз у квартал така інформація доповідається керівнику Управління правової експертизи.

3.12. При поданні звіту про діяльність  відділу та Управління правової експертизи за будь-який період інформація щодо роботи із зверненнями  громадян обов'язково зазначається окремим пунктом такого звіту. Заступник керівника Секретаріату – керівник Управління правової експертизи не рідше, ніж один раз на півріччя, інформує про роботу з прийому громадян керівництво Секретаріату та у разі необхідності – Голову Конституційного Суду України.

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2019 Конституційний Суд України