Пам’ятка для громадян та юридичних осіб про порядок внесення конституційних скарг до Суду

Версія для друку

ПАМʼЯТКА

для громадян та юридичних осіб про порядок унесення конституційних скарг

до Конституційного Суду України

Звертаючись до Конституційного Суду України (далі – Конституційний Суд), громадяни України, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи повинні знати межі повноважень Конституційного Суду, питання, із яких вони можуть звертатися до нього, вимоги до конституційної скарги, які визначає Закон України „Про Конституційний Суд України“ від 13 липня 2017 року № 2136– VIII зі змінами (далі – Закон).

І. Формою звернення громадян України, іноземців, осіб без громадянства та юридичних осіб до Конституційного Суду є конституційна скарга.

Листи, скарги, клопотання, заяви, у тому числі позовні заяви, інші звернення з питань, розв’язання яких не належить до повноважень Конституційного Суду, опрацьовує Секретаріат Конституційного Суду (далі – Секретаріат) у порядку, визначеному Законом України „Про звернення громадян“ від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР зі змінами.

ІІ. Відповідно до пункту 3 розділу ІІІ „Прикінцеві положення“ Закону конституційну скаргу може бути подано, якщо остаточне судове рішення у справі особи набрало законної сили не раніше 30 вересня 2016 року.

Конституційну скаргу щодо справи, остаточне судове рішення в якій набрало законної сили раніше 30 вересня 2016 року, повертає керівник Секретаріату суб’єкту права на конституційну скаргу без розгляду (абзац другий пункту 3 розділу ІІІ „Прикінцеві положення“ Закону, пункт 2 § 40 Регламенту Конституційного Суду (далі – Регламент)).

ІІІ. Конституційну скаргу надсилають до Конституційного Суду поштою або подають безпосередньо до Секретаріату без сплати судового збору.

ІV. Згідно зі статтею 55 Закону конституційною скаргою є подане до Конституційного Суду письмове клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції України (конституційність) закону України (його окремих положень), що застосований в остаточному судовому рішенні у справі суб’єкта права на конституційну скаргу.

У конституційній скарзі зазначають:

1) прізвище, імʼя, по батькові (за наявності) громадянина України, іноземця чи особи без громадянства, адресу зареєстрованого місця проживання особи (для іноземця чи особи без громадянства – місця перебування) або повну назву та місцезнаходження юридичної особи, а також номер засобу зв’язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;

2) відомості про уповноважену особу, що діє від імені суб’єкта права на конституційну скаргу;

3) короткий виклад остаточного судового рішення, у якому було застосовано відповідні положення закону України;

4) опис перебігу розгляду відповідної справи в судах;

5) конкретні положення закону України, які належить перевірити на відповідність Конституції України, та конкретні положення Конституції України, на відповідність яким належить перевірити закон України;

6) обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень) із зазначенням того, яке з гарантованих Конституцією України прав людини, на думку суб’єкта права на конституційну скаргу, зазнало порушення внаслідок застосування закону;

7) відомості про документи і матеріали, на які посилається суб’єкт права на конституційну скаргу, із наданням копій цих документів і матеріалів;

8) перелік документів і матеріалів, що додають.

Копія остаточного судового рішення у справі суб’єкта права на конституційну скаргу має бути засвідчена в установленому порядку судом, що його ухвалив.

V. Відповідно до статті 56 Закону суб’єктом права на конституційну скаргу є особа, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України (його окремі положення) суперечить Конституції України.

До суб’єктів права на конституційну скаргу не належать юридичні особи публічного права.

Конституційну скаргу фізична особа підписує особисто.

Якщо суб’єктом права на конституційну скаргу є дієздатна фізична особа, яка за станом здоровʼя або фізичною вадою не в змозі особисто підписати конституційну скаргу, її підписує уповноважена у визначеному законом порядку особа, що діє від її імені.

Конституційну скаргу юридичної особи підписує уповноважена на це особа, повноваження якої має бути підтверджено установчими документами цієї юридичної особи та актом про призначення (обрання) на посаду уповноваженої особи.

VІ. Згідно з частиною першою статті 74 Закону конституційну скаргу подають до Конституційного Суду державною мовою.

VІІ. Згідно зі статтею 77 Закону конституційну скаргу вважають прийнятною за умов її відповідності вимогам, визначеним статтями 55, 56 Закону, та якщо:

1) вичерпано всі національні засоби юридичного захисту (за наявності ухваленого в порядку апеляційного перегляду судового рішення, яке набрало законної сили, а в разі визначеної законом можливості касаційного оскарження – судового рішення, винесеного в порядку касаційного перегляду);

2) із дня набрання законної сили остаточним судовим рішенням, у якому застосовано закон України (його окремі положення), сплинуло не більше трьох місяців.

Як виняток, конституційна скарга може бути прийнята поза межами вимог, визначених пунктом 2 частини першої цієї статті, якщо Конституційний Суд визнає її розгляд потрібним із мотивів суспільного інтересу.

Якщо суб’єкт права на конституційну скаргу пропустив строк подання конституційної скарги у зв’язку з тим, що не мав повного тексту судового рішення, він має право висловити в конституційній скарзі клопотання про поновлення пропущеного строку.

Конституційний Суд відмовляє у відкритті конституційного провадження, визнавши конституційну скаргу неприйнятною, якщо зміст і вимоги конституційної скарги є очевидно необґрунтованими або наявне зловживання правом на подання скарги.

VІІІ. Відповідно до статті 8 Закону, яка визначає межі повноважень Конституційного Суду, Конституційний Суд розглядає питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) чинних актів (їх окремих положень).

Водночас для захисту та відновлення прав особи Конституційний Суд розглядає питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) акта (його окремих положень), який утратив чинність, але продовжує застосовуватись до правовідносин, що виникли під час його чинності.

ІХ. У зв’язку з тим, що до Конституційного Суду (як і до конституційних судів інших країн) значну кількість клопотань уносять із порушенням вимог Закону, Закон і Регламент визначають особливий порядок їх попереднього опрацювання Секретаріатом.

Так, відповідно до частини другої статті 57 Закону, пункту 8 § 39 Регламенту попередню перевірку конституційних скарг на відповідність вимогам, визначеним статтями 55, 56, частиною першою статті 74 Закону, здійснює Секретаріат.

Якщо конституційна скарга за формою не відповідає вимогам Закону, керівник Секретаріату повертає її субʼєкту права на конституційну скаргу із зазначенням, яким вимогам Закону вона не відповідає (абзац перший частини третьої статті 57 Закону, пункт 1 § 40 Регламенту).

Повернення конституційної скарги не перешкоджає повторному зверненню до Конституційного Суду з дотриманням вимог Закону (абзац другий частини третьої статті 57 Закону).

Х. Звертаємо увагу, що конституційну скаргу подають лише щодо відповідності Конституції України закону України (його окремих положень). Дії чи бездіяльність органів державної влади, рішення судів у системі судоустрою України в Конституційному Суді не оскаржують. Конституційний Суд не уповноважений переглядати судові рішення, скасовувати їх, оцінювати правильність застосування судами норм матеріального і процесуального права, а також перевіряти судові рішення на відповідність Конституції України та законам України.

Конституційний Суд не є суб’єктом законодавчої ініціативи, він не може втручатися в діяльність законодавчого органу державної влади, змінювати чи доповнювати чинні нормативні акти.

Із набранням чинності Законом України „Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)“ від 02 червня 2016 року № 1401–VIII (із 30 вересня 2016 року) Конституційний Суд утратив повноваження здійснювати офіційне тлумачення законів України за конституційними зверненнями громадян.

ХІ. Суб’єкт права на конституційну скаргу, повідомляючи в конституційній скарзі ті персональні дані, які вважає за доцільне, цим надає згоду на оброблювання їх у Конституційному Суді задля досягнення мети, з якою такий суб’єкт звернувся.

ХІІ. У Секретаріаті Конституційного Суду розроблено формуляр конституційної скарги, який має рекомендаційний характер, та Рекомендації для фізичних та юридичних осіб щодо внесення до Конституційного Суду конституційних скарг, які розміщені на офіційному вебсайті Конституційного Суду (www.ccu.gov.ua) у підрозділі „Конституційна скарга“ розділу „До відома громадян“.

Потрібні консультації щодо підготовки конституційної скарги можуть бути надані на особистому прийомі громадян. Докладніше про порядок особистого прийому можна дізнатися на офіційному вебсайті Конституційного Суду (www.ccu.gov.ua) у підрозділі „Прийом громадян“ розділу „До відома громадян“.

 

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2024 Конституційний Суд України