Положення про порядок і організацію особистого прийому громадян

Версія для друку

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок і організацію особистого

прийому громадян та порядок розгляду звернень громадян в Конституційному Суді України

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено на виконання статті 40 Конституції України, законів України „Про звернення громадян“, „Про Конституційний Суд України“ (далі – Закон), Указу Президента України „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування“ від 7 лютого 2008 року № 109, Інструкції з діловодства  за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України  від 14 квітня 1997 року № 348, Регламенту Конституційного Суду України і регулює порядок особистого прийому громадян та розгляду звернень громадян в Конституційному Суді України.

1.2. Особистий прийом громадян в Конституційному Суді України організується з урахуванням

  • положень Конституції України (частини перша, друга статті 149)  та Закону (частини перша, друга статті 24) щодо забезпечення незалежності суддів, неприпустимості  впливу на них у будь-який спосіб, заборони суддям надавати будь-які пояснення щодо суті справ, які перебувають у провадженні Суду;
  • того, що чинне законодавство України не передбачає можливості надання правових та інших консультацій  суддями, Судом та його керівниками;
  • положень Закону щодо Секретаріату Суду, який здійснює організаційне, аналітичне, юридичне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Суду.    

 

2.  Особи, що здійснюють  особистий прийом громадян

2.1. Особистий прийом громадян, а також іноземців, осіб без громадянства та представників юридичних осіб у Конституційному Суді України здійснюють працівники Приймальної звернень до Конституційного Суду України (на правах відділу) Правового департаменту Секретаріату Конституційного Суду України (далі – Приймальна) кожного робочого дня з понеділка по четвер з 10:00 до 17:00 та кожну п’ятницю  з 10:00 до 15:45 у приміщенні, пристосованому для організації такого прийому. У ці ж години працівниками Приймальної надаються роз’яснення в телефонному режимі. Прийом громадян  працівниками Приймальної здійснюється без попереднього запису.

2.2.  Особистий прийом в Конституційному Суді України здійснюють також керівник Секретаріату та  заступник керівника Секретаріату – керівник Правового департаменту відповідно до графіка, затвердженого керівником Секретаріату і завчасно оприлюдненого на офіційному веб-сайті Суду.

2.3. Прийом громадян керівниками Секретаріату Конституційного Суду України здійснюється за попереднім записом, який розпочинається за тиждень до оголошеної дати прийому і закінчується напередодні прийому. Запис на прийом до керівників Секретаріату здійснюється з метою належної підготовки до нього. Записуючись на прийом, відвідувач, крім інформації  про свою особу та предмет звернення, надає також інформацію про те, чи мали місце його звернення до Суду раніше, в якій формі і яких питань вони стосувались. 

2.4. За  можливої відсутності з об’єктивних причин керівника, який має проводити особистий прийом громадян, його здійснює уповноважена ним посадова особа, про що працівник Приймальної (по можливості завчасно) повідомляє громадянина, який прибув або має прибути  на  прийом.

2.5. У разі незгоди громадянина на прийом іншою посадовою особою він подає відповідне звернення у письмовій формі, яке опрацьовується в Суді відповідно до Закону України «Про звернення громадян», або реєструється на наступний прийом згідно з графіком.

 

3. Порядок здійснення особистого прийому, надання консультацій

 3.1. Вхід громадян до приміщення Приймальної є вільним і не потребує оформлення перепустки.

3.2. Не допускається вхід до приміщення Приймальної  осіб, які перебувають у стані сп’яніння (алкогольного чи наркотичного),зовнішній вигляд або сопсіб поведінки яких у будь-який спосіб ображають людську гідність і громадську мораль.

3.3. Особистий прийом громадян здійснюється в порядку черговості.

3.4. У першочерговому порядку або позачергово здійснюється прийом: жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мать-героїня»; інвалідів Великої Вітчизняної війни; Героїв Соціалістичної Праці; Героїв Радянського Союзу; Героїв України.

3.5. Особистий прийом, надання консультацій у телефонному режимі починається з пропозиції громадянину назвати прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання та викласти суть питання, з яким він звертається.

3.6.  Надаючи персональні дані в письмових зверненнях або під час особистого прийому, громадяни тим самим дають згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України „Про захист персональних даних“. Працівники Приймальної несуть персональну відповідальність за розголошення конфіденційної інформації про громадян, яка стала відома їм під час прийому.

3.7. Якщо громадянин прибув на прийом з представником, працівник Приймальної, що його здійснює, зобов’язаний перевірити документи на представництво інтересів відвідувача. Відсутність документів на підтвердження повноважень представника може бути підставою для відмови в прийомі на підставі статті 5 Закону України „Про звернення громадян“. У разі особливої необхідності (хвороба, інвалідність тощо) на прийомі можуть бути присутні близькі родичі або супроводжуючі особи. Присутність сторонніх осіб під час особистого прийому не допускається.

3.8. За наявності попередніх звернень громадянина до Конституційного Суду України перед початком прийому визначаються наявні в Управлінні документального забезпечення та попередньої перевірки конституційних скарг Секретаріату Конституційного Суду України матеріали, які можуть бути використані  працівником, що здійснює прийом, для більш якісної і повної консультації.

3.9. Під час прийому  працівником Приймальної або іншою особою, що веде прийом, може бути здійснений аналіз письмових документів і матеріалів, наданих відвідувачем, роз’яснені недоліки та помилки, допущені при їх підготовці,  надані  рекомендації щодо їх усунення.

3.10. За необхідності до прийому громадян можуть залучатися працівники відділу попередньої перевірки конституційних скарг Управління документального забезпечення Секретаріату Конституційного Суду України.

3.11. За необхідності і при технічній можливості відвідувачу можуть бути надані копії актів Конституційного Суду України, у тому числі роздруковані з офіційного веб-сайту (www.ccu.gov.ua)  Суду.

3.12. Якщо вирішення питання, з яким звернувся громадянин, не належить до компетенції Суду, особа, що веде прийом, роз’яснює, до якого органу державної влади, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися, і по можливості сприяє цьому (уточнює адресу, контактні номери телефонів тощо).

3.13. Працівники Приймальної звернень ведуть журнал особистого прийому, до якого вносяться такі відомості: дані про особу, присутню на особистому прийомі; короткий зміст порушеного питання; інформацію про результати прийому (якщо відвідувач звертався за усною консультацією) або розгляду звернення, поданого на особистому прийомі.

3.14. При прийнятті письмових звернень від громадян працівник Приймальної, який здійснює прийом, за наполяганням ставить на екземплярі автора клопотання штамп такого зразка:

 

Секретаріат Конституційного Суду України

Приймальня звернень

«_____»_________________20 року

Підпис посадової особи    _____________

 

4. Питання, з яких здійснюється консультування під час особистого прийому

4.1. Консультації під час прийому, а також у телефонному режимі надаються з таких питань:

  • повноваження Конституційного Суду України;
  • питання щодо порядку внесення до Конституційного Суду України конституційних скарг та їх попереднього опрацювання в Суді;
  • вимоги до конституційних скарг.

4.2. Консультації з будь-яких інших питань під час прийому не надаються.

 

5. Права та обов’язки відвідувачів та працівників, що здійснюють особистий прийом

5.1. Відвідувач зобов’язаний дотримуватися пропускного режиму в Конституційному Суді України та громадського порядку під час прийому і мати при собі документ, що посвідчує його особу.

5.2. Особи, що здійснюють прийом, зобов’язані надати громадянину вичерпну консультацію з питань, визначених пунктом 4.1.  Положення.

5.3. Працівники Приймальної зобов’язані поводитися  ввічливо і коректно в усіх випадках особистого прийому і консультування телефоном.

5.4. Особи, що ведуть особистий прийом громадян, вправі вимагати від відвідувачів коректної поведінки. Вони вправі також звернутися за допомогою до працівників Служби охорони Конституційного Суду України у випадку проявів агресивної або неврівноваженої поведінки відвідувача. 

 

6. Порядок опрацювання звернень громадян та запитів на інформацію

6.1. Звернення громадян (заяви, скарги, листи, інформація, пропозиції тощо), не по’вязані з питаннями повноважень Конституційного Суду України та порядком внесення і розгляду Судом конституційних  скарг, вносяться до Суду та опрацьовуються працівниками Приймальної у порядку та в строки, визначені Законом України  „Про звернення громадян“.

6.2. Запити на інформацію, які передаються на розгляд до Приймальної, опрацьовуються її працівниками у порядку та строки, визначені Законом України  „Про доступ до публічної інформації“ та Положенням про доступ до публічної інформації в Конституційному Суді  України.  

6.3. Звернення громадян (заяви, скарги, пропозиції), які не стосуються діяльності Конституційного Суду України і вирішення яких не віднесено до його повноважень, надсилаються за належністю до відповідних державних органів, установ чи посадових осіб, про що автору звернення повідомляється письмово. Якщо звернення не містить необхідних даних для надання змістовної обґрунтованої відповіді по суті, воно повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

6.4. Звернення громадян реєструються у день їх надходження у відділі прийняття та реєстрації документів Управління документального забезпечення та попередньої перевірки конституційних скарг відповідно до вимог Інструкції з діловодства в Конституційному Суді України.

6.5. Звернення громадян, що надійшли поштою або були направлені до Суду в інший спосіб, передаються до Приймальної на виконання відділом прийняття та реєстрації документів Управління документального забезпечення та попередньої перевірки конституційних скарг не пізніше наступного робочого дня після їх реєстрації.

6.6. Звернення громадян, адресовані Голові Конституційного Суду України, його заступнику, судді Конституційного Суду України, керівнику Секретаріату та стосуються питань діяльності Суду або Секретаріату, доповідаються керівнику Секретаріату, який в свою чергу доповідає про них Голові Конституційного Суду України, його заступнику, судді.

6.7. За відповідними дорученнями працівники Приймальної опрацьовують ці звернення та готують проекти відповідей на них.

6.8. За загальним правилом відповіді на звернення громадян, розглянуті в порядку, передбаченому пунктами 6.1, 6.3 цього Положення, надсилаються за підписом завідувача Приймальної. Відповіді на звернення громадян, у яких оскаржуються відповіді на попередні звернення, надсилаються за підписом керівника Правового департаменту.

6.9. Відповіді на звернення громадян, розглянуті в порядку пункту 6.6. цього Положення, надсилаються авторам за підписом особи, якій  звернення адресовано, або за її дорученням – керівником Секретаріату або завідувачем Приймальної (за винятком звернень, відповіді на які Голова Суду або його заступник мають надати згідно з вимогами Закону України „Про звернення громадян“).

6.10. Відповіді на запити на інформацію готуються працівниками Приймальної відповідно до вимог Закону України   „Про доступ до публічної інформації“ і надсилаються за підписом Керівника Секретаріату.

6.11.  Прийняті протягом робочого дня звернення, листи, скарги передаються після 17.00 (при можливості – раніше) для реєстрації до відділу прийняття та реєстрації документів Управління документального забезпечення та попередньої перевірки конституційних скарг в установленому порядку. Інформація про дату реєстрації та реєстраційний індекс цих звернень вноситься до відповідного журналу обліку.

6.12. Про надання відвідувачу усних роз’яснень без подання останнім письмового звернення про це здійснюється відповідний запис у журналі обліку особистого прийому громадян.

 

7. Інформація і звітність.

 7.1. Завідувач Приймальної один раз на півріччя подає керівнику Правового департаменту узагальнену інформацію про звернення та інформаційні запити громадян, що надходили на опрацювання до Приймальної, та про роботу з особистого прийому громадян для подальшого інформування керівників Суду та Секретаріату.

7.2. Узагальнена та проаналізована інформація щодо звернень до Конституційного Суду України та здійснення особистого прийому включається до звітних документів Секретаріату Суду та може бути використана у Щорічній інформаційній доповіді Конституційного Суду України.

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2024 Конституційний Суд України