Пам'ятка з питань звернення до Конституційного Суду України із запитом на інформацію

Версія для друку

ПАМ’ЯТКА

з питань звернення до Конституційного Суду України із запитом на інформацію

 

Порядок звернення до Конституційного Суду України (далі – Конституційний Суд або Суд) із запитом на інформацію встановлено Законом України „Про доступ до публічної інформації“ від 13 січня 2011 року № 2939–VI (далі – Закон). При підготовці запиту на інформацію до Конституційного Суду слід зважати на таке.

 

І. У частині першій статті 19 Закону визначено, що запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону „публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом“.

Повноваження Конституційного Суду встановлено статтями 147, 150, 151, 1511 Конституції України і статтею 7 Закону України „Про Конституційний Суд України“від 13 липня 2017 року № 2136–VIІІ. До повноважень Суду, зокрема, належить: вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) законів України та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; офіційне тлумачення Конституції України; надання висновків про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обовʼязковість; надання висновків про відповідність Конституції України (конституційність) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою; надання висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту; вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) законів України (їх окремих положень) за конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України. Докладніше про повноваження Конституційного Суду і порядок звернення до нього громадян та юридичних осіб можна дізнатися на офіційному веб-сайті Конституційного Суду (www.ccu.gov.ua).

Отже, Конституційний Суд може надати лише інформацію, що була ним створена в результаті конституційного провадження (рішення, висновки та ухвали Суду) та в процесі здійснення інших його повноважень, визначених законом (довідкова інформація щодо діяльності Конституційного Суду, звітні матеріали, акти, прийняті Судом та його посадовими особами на виконання відповідних положень чинного законодавства), крім інформації, доступ до якої обмежений відповідно до чинного законодавства.

 

ІІ. Вимоги щодо оформлення запитів на інформацію встановлено у статті 19 Закону.

Запитувач має право звернутися до Конституційного Суду із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Запит на інформацію до Конституційного Суду можна подати:

 на поштову адресу: вул. Жилянська, буд. 14, м. Київ, 01033;

– на електронну адресу: zaput@ccu.gov.ua;

– факсом: (044) 238-13-37;

– у телефонному режимі: (044) 238-10-30, 238-11-17, 238-11-19.

Письмовий запит на інформацію подається в довільній формі.

Запит на інформацію має містити:

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які розміщені на офіційному веб-сайті Суду у розділі „Доступ до публічної інформації“ (підрозділи „Запити на інформацію“ та „Форми“).

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

 

Оформлення інформаційного запиту

Усно: за телефоном (044) 238-11-17, 238-11-19

Письмово: за адресою 01033 м. Київ, вул. Жилянська, 14, Конституційний Суд України

(на конверті вказувати «Публічна інформація»)

 

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді

Від фізичної особи (ЗРАЗОК)     Від юридичної особи (ЗРАЗОК)     Від об’єднань громадян (ЗРАЗОК)

Факс: (044) 238-13-37

Електронна пошта: zaput@ccu.gov.ua

 

Форми для електронного  інформаційного запиту

Для електронного інформаційного запиту необхідно заповнити форму (ЗРАЗОК) і відіслати на електронну пошту: zaput@ccu.gov.ua 

 

ІІІ. Окремі питання надання Конституційним Судом публічної інформації за запитами на інформацію

1. Запити щодо надання роз’яснень з питань практичного застосування законодавства, а також з приводу ситуацій, які при цьому виникають, стосуються інформації, не пов’язаної із повноваженнями Конституційного Суду, отже, не відповідають вимогам Закону і не можуть бути задоволені.

2. Офіційне тлумачення Конституції України Конституційний Суд здійснює не за запитами на інформацію, а за конституційними поданнями відповідних суб’єктів права на такі клопотання, які оформлюються відповідно до вимог Закону України „Про Конституційний Суд України“.

3. Конституційний Суд не може надати інформацію, яка має обмежений доступ відповідно до статей 6, 9 Закону та розпоряджень Голови Конституційного Суду України Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію Конституційного Суду України“ № 10/1/2017-ОД від 2 лютого 2017 року, „Про внесення змін до Розпорядження Голови Конституційного Суду України від 2 лютого 2017 року № 10/1/2017-ОД № 37/1/2019-ОД від 22 березня 2019 року, Про внесення змін до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Конституційному Суді України, затвердженого Розпорядженням Голови Конституційного Суду України від 2 лютого 2017 року № 10/1/2017-ОД“ № 48/01/2020-ОД від 21 липня 2020 року. Перелік таких документів і відомостей міститься у додатках до зазначеного розпорядження, яке розміщено на офіційному веб-сайті Суду у підрозділі „Запити на інформацію“ розділу „Доступ до публічної інформації“.

4. Довідкова інформація щодо діяльності Конституційного Суду розміщується на його офіційному веб-сайті у відповідних розділах. Запит на інформацію, який стосується надання будь-яких інших даних, що передбачає створення нової інформації через проведення відповідних аналітичних, порівняльних досліджень тощо, не може бути задоволений, оскільки Законом не передбачено обов’язку суб’єкта владних повноважень створювати інформацію на замовлення запитувача.

5. Не можуть бути задоволені запити на інформацію, які за змістом є скаргами на рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших установ та організацій, а також фізичних осіб, або містять прохання перевірити їх діяльність, дати оцінку правомірності їх рішень та дій. Такі запити стосуються інформації, яка не є створеною, тому не відповідають вимогам Закону. Крім того, така інформація не пов’язана з питаннями, підвідомчими Конституційному Суду.

 

ІV. Згідно із Законом відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Інформація на запит надається безкоштовно. Однак, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк (частина друга статті 21 Закону). Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, визначено у додатку 5 до Положення про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Конституційному Суді України, затвердженого Розпорядженням Голови  Конституційного Суду України  „Про вдосконалення роботи із забезпечення доступу до публічної інформації у Конституційному Суді України“ № 56/01/2021-ОД від 13 вересня 2021 року (розміщено на офіційному веб-сайті Суду у підрубриці „Доступ до публічної інформації“ рубрики „Публічна інформація“).

 

V. Відповідно до статті 23 Закону рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється згідно з Кодексом адміністративного судочинства України.

 

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації, дій або бездіяльності

Згідно зі статтею 23 Закону України „Про доступ до публічної інформації“ дії чи бездіяльність працівників Секретаріату стосовно доступу до публічної інформації можуть бути оскаржені до Голови Конституційного Суду України або до суду.

Скарги розглядаються у порядку та строки, визначені Законом України „Про звернення громадян“.

У разі оскарження дій чи бездіяльності керівника Секретаріату Конституційного Суду України відповідь на скаргу надається за підписом Голови Суду.

Працівники Секретаріату, винні в порушенні вимог Закону України  „Про доступ до публічної інформації“ несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2024 Конституційний Суд України